Atpakaļ

2018. GADA BALTIJAS VALSTU
ARBORISTU ČEMPIONĀTA
ATBALSTĪŠANAS NOLIKUMS


 1. 2018. gada Baltijas valstu arboristu čempionāta (turpmāk – Čempionāts) atbalstīšanas nolikums nosaka kārtību, kādā notiek Čempionāta atbalstīšana un reklāmas vai tirdzniecības punktu izvietošana Čempionāta norises vietā.

 2. Čempionātu organizē „Latvijas Kokkopju-Arboristu biedrība” (turpmāk - Organizators).

 3. Čempionāts notiek no 2018.gada 19. līdz 21.jūlijam, Bulduru Dārzkopības vidusskolas teritorijā (Viestura iela 6, Jūrmala, Latvija, LV-2010) un tā norises laiks un vieta ir kopīga ar tā sadarbības partneri - plaši apmeklēto ikgadējo puķkopības un dārzkopības festivālu “Puķu balle”.

 4. Paredzamais Čempionāta dalībnieku skaits - 50, klātesošo kokkopības nozares pārstāvju skaits - 300, kopējais Čempionāta un festivāla “Puķu balle” apmeklētāju skaits - 20 000. Čempionātā būs pārstāvētas Latvija, Lietuva, Igaunija, citas ES valstis, kā arī NVS valstis.

 5. Par Čempionāta atbalstītāju kļūst jebkura fiziska vai juridiska persona (turpmāk – Atbalstītājs), kura veic naudas maksājumu vai nodod preces vai pakalpojumus (turpmāk – Atbalsts) Organizatoram ar mērķi atbalstīt Čempionāta norisi.

 6. Atbalstītājam ir iespēja uzrunāt, kā arī iepazīstināt ar savu zīmolu, precēm vai pakalpojumiem, Baltijas un citu valstu profesionālos arboristus, kokkopības un dārzkopības nozarēs strādājošos uzņēmumus, šo jomu interesentus un citus apmeklētājus.

 7. Kā pateicību par sniegto Atbalstu, atbilstoši šī nolikuma 1. pielikumā noteiktajām Atbalstītāju kategorijām un reklāmas nosacījumiem, Atbalstītājs iegūst tiesības tikt reklamētam kā Čempionāta Atbalstītājam, Čempionāta norises laikā un vietā izvietot reklāmas banerus, plakātus, karogus un citus materiālus (turpmāk – Reklāmas materiāli), kā arī izvietot un tirgot preces vai pakalpojumus.

 8. Šī nolikuma 1. pielikumā noteiktais Atbalsta apjoms tiek aprēķināts, saskaitot Organizatora bankas kontā saņemtos Atbalstītāja veiktos naudas pārskaitījumus, Atbalstītāja veiktos maksājumus citām personām un Atbalstītāja piegādātās preces vai sniegtos pakalpojumus Čempionāta nodrošināšanas vajadzībām.

 9. Čempionātam var būt vairāki Galvenie atbalstītāji.

 10. Nepieciešamības gadījumā Organizators ar Atbalstītāju slēdz Atbalstīšanas līgumu.

 11. Ar katru Disciplīnas ierīkotāju Organizators slēdz Disciplīnas ierīkošanas līgumu, tajā nosakot veicamos darbus un to izpildes termiņus. Disciplīnas ierīkotājs iespēju robežās nodrošina ierīkotajai disciplīnai galveno tiesnesi un papildus tiesnešus.

 12. Ar katru Tirdzniecības vietas īpašnieku Organizators slēdz Tirdzniecības vietas nomas līgumu, tajā nosakot iznomātās vietas platību. Mazākā iespējamā platība, par kuru var tikt slēgts nomas līgums, ir 9 m2. Tirdzniecības vietas nomas cena par visām trijām Čempionāta norises dienām ir 18 EUR/m2 (bez PVN). Katras tirdzniecības vietas novietojumu nosaka Organizators, iespēju robežās ņemot vērā Tirdzniecības vietas īpašnieka vēlmes.

 13. Atbalsts ir jānodod Organizatora rīcībā 10 dienu laikā no līguma vai vienošanās noslēgšanas dienas, vai citā ar Organizatoru saskaņotā laikā, taču ne vēlāk kā līdz 2018.gada 18.jūlijam.

 14. Atbalstītāja logotipa izvietojumu uz drukājamiem materiāliem un publikācijās nosaka Organizators. Katra Atbalstītāja kategorija un Atbalsta apjoms nosaka to, kāds ir šī Atbalstītāja logotipa izmērs attiecībā pret pārējo Atbalstītāju logotipu izmēriem.

 15. Reklāmas materiāli un to izvietojums tiek saskaņoti ar Atbalstītāju. Atbalstītājs iespēju robežās nodrošina Reklāmas materiālu izvietošanu un izplatīšanu Čempionāta norises vietā. Izvietojot Reklāmas materiālus, vispirms tiek ņemta vērā dalībnieku un apmeklētāju drošība, Organizatora norādījumi un tad - Atbalstītāja vēlmes un citi faktori. Atbalstītājs nodrošina Reklāmas materiālu novākšanu 2 stundu laikā pēc Čempionāta apbalvošanas ceremonijas.

 16. Atbalsts ir brīvprātīgs un ir izlietojams tikai Čempionāta norises nodrošināšanai, organizēšanai, vadīšanai, kā arī tā norises vietas sagatavošanai un aprīkošanai. Čempionāts nav saistīts ar reliģiju vai politiku un saņemtie maksājumi vai Materiālās vērtības nevar tikt izlietotas reliģiskiem vai politiskiem mērķiem.

 17. Organizators ir tiesīgs bez paskaidrojumiem noraidīt jebkuru Atbalsta piedāvājumu, ja tas neatbilst Čempionāta nolikumam un LKAB statūtiem.

 18. Organizators un Atbalstītāji ievēro Latvijas Republikas likumus un normatīvos aktus.

 19. Organizatora rekvizīti un kontaktinformācija:

 Nosaukums:                Latvijas Kokkopju-Arboristu biedrība
Reģistrācijas Nr.: 40008129058 
 Adrese: Oškalna iela 2-7, Ērgļi, LV-4840, Latvija
 Banka: SEB banka
 Kods: UNLALV2X
 Konts: LV22UNLA0050012291228
 E-pasts: bstcc2018@gmail.com
 Interneta vietne: http://www.kokiem.lv/bstcc/
pielikums

Atbalstītāju kategorijas un reklāmas nosacījumi

Atbalstītāja kategorija

Atbalsta apjoms

Logotipa izvietošana

Preču / informatīvo materiālu izvietošana vai izdalīšana

Kopējais reklāmas laukums Čempionāta norises vietā

Galvenais atbalstītājs

Atbalsta Čempionātu kopumā un finālsacensību disciplīnu

No 2000,- EUR

 • krekli

 • plakāti

 • afišas, brošūras

 • citi reklāmas materiāli

 • interneta vietne

 • diplomi

 • norobežojošās lentas

Finālsacensību un visu disciplīnu apbalvošanas laikā


Papildus - vienojoties ar Organizatoru

Neierobežots - saskaņojot ar Organizatoru

(finālsacensību un visu disciplīnu norises un apbalvošanas vietā)

Disciplīnas atbalstītājs

Atbalsta kādu no kvalifikācijas disciplīnām

No 1000,- EUR

 • krekli

 • plakāti

 • afišas, brošūras

 • interneta vietne

 • diplomi

Atbalstītās disciplīnas apbalvošanas laikā


Papildus - vienojoties ar Organizatoru

Līdz 10 m2

(tikai atbalstītās disciplīnas norises vietā)

Disciplīnas ierīkotājs

Ierīko kādu no kvalifikācijas disciplīnām vai finālsacensību disciplīnu

Sagatavo vietu, ierīko un novāc disciplīnu, iespēju robežās nodrošina disciplīnas galveno tiesnesi

 • krekli

 • plakāti

 • afišas, brošūras

 • interneta vietne

 • diplomi

Vienojoties ar Organizatoru

Līdz 4 m2

(tikai atbalstītās disciplīnas norises vietā)

Labvēlis

No 300,- EUR

 • krekli

 • plakāti

 • afišas, brošūras

 • interneta vietne

Vienojoties ar Organizatoru

Līdz 0,5 m2

(tikai Organizatora norādītajā vietā)

Draugs

Līdz 300,- EUR

 • interneta vietne

Vienojoties ar Organizatoru

Nav atļauts

Tirdzniecības vietas īpašnieks

Čempionāta norises laikā un vietā izvieto savu tirdzniecības vietu

18,- EUR/m2

(minimālā platība 9 m2)

Nav

Tirdzniecības vietas robežās

Tikai viena uzņēmuma vai zīmola reklāma (tirdzniecības vietas robežās)

Baltijas valstu arboristu biedrības

Piedalās Čempionāta rīkošanā

Nodrošina vismaz 3 brīvprātīgos tiesnešus

 • plakāti

 • afišas, brošūras

 • interneta vietne

Informatīvo materiālu izvietošana Čempionāta informācijas centrā

Nav atļauts0
2018 © Latvijas Kokkopju Arboristu biedrība. Paldies www.mozello.com par web lapas uzturēšanu.

 .