< Atpakaļ / Back

(detalizētu pasākuma programmu skatīt lapas apakšā)

Pasākuma programma
(programmā var tikt veiktas izmaiņas)

Ceturtdiena, 19.jūlijs

  10:00 - 21:00    Dalībnieku reģistrācija / Inventāra pārbaude / Dalībnieku sapulce / 
                            Disciplīnu demonstrācija dalībniekiem un brīvprātīgajiem
  15:30 - 16:00    Ekskursija pa skolu un tās teritoriju

Piektdiena, 20.jūlijs

  08:30 - 09:00    Čempionāta atklāšana
  09:00 - 18:00    Kāpšana un trāpīgā mešana visiem
  09:00 - 18:00    Sacensības kvalifikācijas disciplīnās:
                              - Darba pozīcijas sasniegšana
                              - Glābšana
                              - Trāpīgā mešana
                              - Tehniskā kāpšana
                              - Rāpšanās kokā

Sestdiena, 21.jūlijs

  09:00 - 17:00    Kāpšana un trāpīgā mešana visiem
  09:00 - 09:30
    Iepazīšanās ar Finālsacensībām
  09:30 - 14:00    Finālsacensības
  14:30 - 15:30    Pēdas tehnikas duelis **
        16:00           Apbalvošana

** Ikviens var bez maksas pieteikties Pēdas tehnikas duelim (Head-to-Head Footlock), taču dalībnieku skaits ir ierobežots


(please find the detailed schedule of events at the bottom of the page)

Schedule of events
(schedule is subject to change)

Thursday, July 19

  10:00 - 21:00    Competitor registration / Equipment inspection / Competitors' briefing /                                                Event walk-through with Competitors and Volunteers
  15:30 - 16:00    Guided tour of school and its territory

Friday, July 20

  08:30 - 09:00    Opening of the Championship
  09:00 - 18:00    Kids' Climb and Throwline
  09:00 - 18:00    Competition in Preliminary events:
                              - Work Climb
                              - Aerial Rescue
                              - Throwline
                              - Ascent
                              - Belayed Speed Climb

Saturday, July 21

  09:00 - 17:00    Kids' Climb and Throwline
  
09:00 - 09:30    Masters' Challenge walk-through
  09:30 - 14:00    Masters' Challenge
  14:30 - 15:30    Head-to-Head Footlock **
        16:00          Awards Ceremony

** Everyone can apply for the Head-to-Head Footlock event free of charge, but the number of participants is limited

Detalizēta pasākuma programma
(dalībniekiem, brīvprātīgajiem, atbalstītājiem)
(programmā var tik veiktas izmaiņas)

Pirmdiena, 16.jūlijs

  10:00 - 18:00    Brīvprātīgo ierašanās / Nometnes vietas ierīkošana
                            Disciplīnu ierīkošana un pārbaude / Brīvprātīgo apmācība

Otrdiena, 17.jūlijs

  09:00 - 18:00    Brīvprātīgo ierašanās / Norises vietas ierīkošana
                        
    Disciplīnu ierīkošana un pārbaude / Brīvprātīgo apmācība

Trešdiena, 18.jūlijs

  09:00 - 18:00    Brīvprātīgo ierašanās Norises vietas ierīkošana
                            Disciplīnu ierīkošana un pārbaude / Brīvprātīgo apmācība
  
10:00 - 18:00    Tirgotāju un Atbalstītāju stendu ierīkošana *

Ceturtdiena, 19.jūlijs

     dz 10:00      Tirgotāju un Atbalstītāju stendu ierīkošana *
  09:00 - 12:00    Disciplīnu pielāgošana un pārbaude / Brīvprātīgo apmācība
      
no 10:00       Dalībnieku ierašanās
  10:00 - 13:00    Reģistrācija
  13:00 - 17:30    Reģistrācija / Inventāra pārbaude
  15:30 - 16:00    Ekskursija pa skolu un tās teritoriju
  17:30 - 19:00    Dalībnieku sapulce / Disciplīnu demonstrācija dalībniekiem un brīvprātīgajiem
  19:00 - 21:00    Reģistrācija / Inventāra pārbaude

Piektdiena, 20.jūlijs

     līdz 09:00      Tirgotāju un Atbalstītāju stendu ierīkošana *
  08:30 - 09:00    Čempionāta atklāšana
  09:00 - 18:00    Kāpšana un trāpīgā mešana visiem
  09:00 - 18:00    Sacensības kvalifikācijas disciplīnās:
                              - Darba pozīcijas sasniegšana
                              - Glābšana
                              - Trāpīgā mešana
                              - Tehniskā kāpšana
                              - Rāpšanās kokā
        19:00           BSTCC svinības / Finālistu paziņošana (tiks precizēts)

Sestdiena, 21.jūlijs

  06:00 - 08:00    Finālsacensību uzstādīšana
     
līdz 09:00      Tirgotāju un Atbalstītāju stendu ierīkošana *
  09:00 - 17:00    Kāpšana un trāpīgā mešana visiem
  09:00 - 09:30    Finālistu sapulce / Iepazīšanās ar Finālsacensībām /
                            Papildus ekipējuma pārbaude
  09:30 - 14:00    Finālsacensības
  14:00 - 15:30    Pēdas tehnikas duelis **
        16:00           Apbalvošana
     līdz 18:00       Nometnes atbrīvošana

* 19.-21.jūlijā ziedu šova "Puķu Balle" norises laikā (10:00-19:00) Tirgotāju un Atbalstītāju stendiem būs liegta transporta līdzekļu piekļuve

** Ikviens var bez maksas pieteikties Pēdas tehnikas duelim (Head-to-Head Footlock), taču dalībnieku skaits ir ierobežots

Detailed schedule of events
(for participants, volunteers, sponsors)
(schedule is subject to change)

Monday, July 16

  10:00 - 18:00    Volunteer check-in / Campsite set-up
                            Event Set-up and Trial runs / Volunteer training

Tuesday, July 17

  09:00 - 18:00    Volunteer check-in / Venue Set-up
                            Event Set-up and Trial runs / Volunteer training

Wednesday, July 18

  09:00 - 18:00    Volunteer check-in / Venue Set-up
                            Event Set-up and Trial runs / Volunteer training

  10:00 - 18:00    Set-up of Trader and Sponsor stands *

Thursday, July 19

      till 10:00       Set-up of Trader and Sponsor stands *
  09:00 - 12:00    Event Adjustments and Trial runs / Volunteer training
    
from 10:00     Arrival of Competitors
  10:00 - 13:00    Registration
  13:00 - 17:30    Registration / Equipment inspection
  15:30 - 16:00    Guided tour of school and its territory
  17:30 - 19:00    Competitors' briefing / Event walk-through with Competitors and Volunteers
  19:00 - 21:00    Registration / Equipment inspection

Friday, July 20

      till 09:00       Set-up of Trader and Sponsor stands *
  08:30 - 09:00    Opening of the Championship
  09:00 - 18:00    Kids' Climb and Throwline
  09:00 - 18:00    Competition in Preliminary events:
                              - Work Climb
                              - Aerial Rescue
                              - Throwline
                              - Ascent
                              - Belayed Speed Climb
        19:00           BSTCC celebration / Announcement of the Finalists (updates will follow)

Saturday, July 21

  06:00 - 08:00    Masters' Challenge Set-up
      
till 09:00       Set-up of Trader and Sponsor stands *
  09:00 - 17:00    Kids' Climb and Throwline
  
09:00 - 09:30    Finalists' briefing / Masters' Challenge walk-through /
                            Additional Equipment inspection

  09:30 - 14:00    Masters' Challenge
  14:00 - 15:30    Head-to-Head Footlock **
        16:00          Awards Ceremony
      till 18:00       Clearing of the campsite

* Vehicle access to Trader and Sponsor stands will not be possible on July 19-21 during the open hours of the flower show "Puķu Balle" (10:00 - 19:00)

** Everyone can apply for the Head-to-Head Footlock event free of charge, but the number of participants is limited

Pirkumu grozs