Normatīvie AKTI
Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta noteikumi un vietējo pašvaldību saistošie noteikumi par apstādījumu apsaimniekošanu

Latvijas Republikas likumi

1993. gada 3.martā Augstākās Padomes pieņemtais likums Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām

Likums definē īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sistēmas pamatprincipus, to veidošanas kārtību un pastāvēšanas nodrošinājumu, pārvaldes, stāvokļa kontroles un uzskaites kārtību, kā arī valsts, starptautisko, reģionālo un privāto interešu savienojamību īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanā, saglabāšanā, uzturēšanā un aizsardzībā. 

Likuma 6.pants nosaka, ka “dabas pieminekļi ir atsevišķi, savrupi dabas veidojumi: aizsargājamie koki, dendroloģiskie stādījumi, alejas, ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi un citi dabas retumi, kam ir zinātniska, kultūrvēsturiska, estētiska vai ekoloģiska vērtība”. 

Likuma 26. pants par aizsargājamās teritorijas apsaimniekošanas organizēšanu nosaka, ka „nepieciešamo saimniecisko pasākumu veikšanai aizsargājamās teritorijās likumā noteiktajā kārtībā var izveidot biedrības un nodibinājumus. Vietējās pašvaldības var finansēt un veikt savā administratīvajā teritorijā esošo aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanu. Biedrības, nodibinājumi un pašvaldības par plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem informē Dabas aizsardzības pārvaldi”.

1997. gada 5.februārī Saeimas pieņemtais “Aizsargjoslu likums

Likuma mērķis ir noteikt aizsargjoslu veidus un to funkcijas, aizsargjoslu izveidošanas, grozīšanas un likvidēšanas pamatprincipus, aizsargjoslu uzturēšanas un stāvokļa kontroles kārtību un saimnieciskās darbības aprobežojumus aizsargjoslās.

Ministru kabineta pieņemtie noteikumi

2010.gada 16. martā Ministru kabineta pieņemtie noteikumi Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējieaizsardzības un izmantošanas noteikumi

Noteikumi nosaka īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) vispārējo aizsardzības un izmantošanas kārtību, tajā skaitā pieļaujamos un aizliegtos darbību veidus aizsargājamās teritorijās, kā arī aizsargājamo teritoriju apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu un tās izveidošanas un lietošanas kārtību.

PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI

(aktualizēti 27.03.2017., papildināti 23.03.2018.)

PROJEKTĒŠA

BŪVNIECĪBA

KOKU CIRŠANA

KOPŠANA

Rīga

Jūrmala

Ogres novads

2012. gada 21. jūnijas Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.16/2012 "OGRES NOVADA TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI"

Burtnieku novads

                   6. nodaļā noteikta kārtība, kādā tiek rīkota publiskā apspriešana.

Priekules novads

2012. gada 25. maija Priekules novada domes saistošie noteikumi Nr. 7  "Koku ciršanas noteikumi"

Pirkumu grozs