< Atpakaļ

Apskatīt nolikumu PDF formātā

2018. GADA BALTIJAS VALSTU
ARBORISTU ČEMPIONĀTA

ATBALSTĪŠANAS NOLIKUMS

 1. 2018. gada Baltijas valstu arboristu čempionāta (turpmāk – Čempionāts) atbalstīšanas nolikums nosaka kārtību, kādā notiek Čempionāta atbalstīšana, kā arī reklāmas un tirdzniecības vietu izvietošana Čempionāta norises vietā.

 2. Čempionātu rīko Latvijas Kokkopju-Arboristu biedrība (turpmāk - Organizators).

 3. Čempionāts notiek no 2018.gada 19. līdz 21.jūlijam, Bulduru Dārzkopības vidusskolas teritorijā- Viestura iela 6, Jūrmala, Latvija, LV-2010 (turpmāk – Čempionāta norises vieta). Čempionāta norises laiks un vieta ir kopīga ar tā sadarbības partneri - plaši apmeklēto ikgadējo puķkopības un dārzkopības festivālu “Puķu balle”.

 4. Paredzamais Čempionāta dalībnieku skaits - 50, klātesošo kokkopības nozares pārstāvju skaits -300, kopējais Čempionāta un festivāla “Puķu balle” apmeklētāju skaits - 15 000. Čempionātā būs pārstāvētas Latvija, Lietuva, Igaunija, citas ES valstis, kā arī NVS valstis.

 5. Par Čempionāta atbalstītāju var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona (turpmāk –Atbalstītājs), kura veic naudas maksājumu vai nodod preces vai pakalpojumus (turpmāk –Atbalsts) Organizatoram ar mērķi atbalstīt Čempionāta norisi.

 6. Atbalstītājiem ir iespēja uzrunāt, kā arī iepazīstināt ar saviem zīmoliem, precēm vai pakalpojumiem Baltijas un citu valstu profesionālos arboristus, kokkopības un dārzkopības nozarēs strādājošos uzņēmumus, šo jomu entuziastus un citus apmeklētājus.

 7. Kā pateicību par sniegto Atbalstu, atbilstoši šī nolikuma 1. pielikumā noteiktajām Atbalstītāju kategorijām un reklāmas nosacījumiem, Atbalstītāji iegūst tiesības tikt reklamētiem kā Čempionāta Atbalstītājiem, Čempionāta norises laikā un vietā izvietot reklāmas banerus, plakātus, karogus un citus materiālus (turpmāk – Reklāmas materiāli), kā arī izvietot un tirgot preces vai pakalpojumus.

 8. Šī nolikuma 1. pielikumā noteiktais Atbalsta apjoms tiek aprēķināts, saskaitot Organizatora bankas kontā saņemtos Atbalstītāja veiktos naudas maksājumus, kā arī Atbalstītāja veiktos maksājumus citām personām un Atbalstītāja piegādātās preces vai sniegtos pakalpojumus Čempionāta nodrošināšanas vajadzībām.

 9. Čempionātam var būt vairāki Galvenie atbalstītāji.

 10. Nepieciešamības gadījumā Organizators ar Atbalstītājiem slēdz Atbalstīšanas līgumu.

 11. Ar katru Disciplīnas ierīkotāju Organizators slēdz Disciplīnas ierīkošanas līgumu, tajā nosakot veicamos pienākumus un to izpildes termiņus. Disciplīnas ierīkotājs iespēju robežās nodrošina ierīkotajai disciplīnai galveno tiesnesi un papildus tiesnešus.

 12. Ar katru Tirgotāju Organizators slēdz Tirdzniecības vietas nomas līgumu, tajā nosakot nomātās vietas platību. Mazākā iespējamā nomājamā platība ir 9 m2. Tirdzniecības vietas nomas cena par visām trijām Čempionāta norises dienām ir 18 EUR/m2 (bez PVN). Katras tirdzniecības vietas novietojumu nosaka Organizators, iespēju robežās ņemot vērā Tirgotāja vēlmes.

 13. Atbalsts ir jānodod Organizatora rīcībā 10 dienu laikā no līguma vai mutiskas vienošanās noslēgšanas dienas, vai citā ar Organizatoru saskaņotā laikā, taču ne vēlāk kā līdz 2018.gada 18.jūlijam.

 14. Atbalstītāju logotipa izvietojumu uz drukājamiem materiāliem un publikācijās nosaka Organizators. Katra Atbalstītāja kategorija un Atbalsta apjoms nosaka to, kāds ir šī Atbalstītāja logotipa izmērs attiecībā pret pārējo Atbalstītāju logotipu izmēriem.

 15. Reklāmas materiāli un to izvietojums tiek saskaņoti ar katru Atbalstītāju. Atbalstītāji iespēju robežās veic savu Reklāmas materiālu izvietošanu un izplatīšanu Čempionāta norises vietā.Izvietojot Reklāmas materiālus, vispirms tiek ņemta vērā dalībnieku un apmeklētāju drošība, tad Organizatora norādījumi un pēc tam - Atbalstītāju vēlmes un citi faktori. Atbalstītāji nodrošina savu Reklāmas materiālu novākšanu 2 stundu laikā pēc Čempionāta apbalvošanas ceremonijas.

 16. Atbalsts ir brīvprātīgs un ir izlietojams tikai Čempionāta norises nodrošināšanai, organizēšanai, vadīšanai, kā arī tā norises vietas sagatavošanai un aprīkošanai. Čempionāts nav saistīts ar reliģiju vai politiku, un saņemtais Atbalsts nevar tikt izlietots reliģiskiem vai politiskiem mērķiem.

 17. Organizators ir tiesīgs bez paskaidrojumiem noraidīt jebkuru Atbalsta piedāvājumu, ja tas neatbilst Čempionāta nolikumam vai LKAB statūtiem.

 18. Organizators un Atbalstītāji ievēro Latvijas Republikas likumus un normatīvos aktus.

 19. Organizatora kontaktinformācija un bankas rekvizīti:

Nosaukums:Latvijas Kokkopju-Arboristu biedrība 
Reģistrācijas Nr.: 40008129058
Adrese:Oškalna 2-7, Ērgļi, LV-4840, Latvija 
Bankas nosaukums: AS "SEB banka"
SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X
IBAN: LV22UNLA0050012291228
E-pasts:  bstcc2018@gmail.com
Interneta vietne: http://www.kokiem.lv/bstcc/ 

1. pielikums  

Atbalstītāju kategorijas un reklāmas nosacījumi

Atbalstītāja kategorija

Atbalsta apjoms

Logotipa izvietošana

Preču / informatīvo materiālu izvietošana vai izdalīšana

Kopējais reklāmas laukums Čempionāta norises vietā

Galvenais atbalstītājs

Sniedz galveno atbalstu Čempionātam un finālsacensībām

No 2000 EUR

- krekli
- reklāmplakāts
- afišas, brošūras
- citi reklāmas materiāli
- interneta vietne
- diplomi
- norobežojošās lentas

Visa Čempionāta norises laikā

Neierobežots - saskaņojot ar Organizatoru

(visu kvalifikācijas disciplīnu, finālsacensību un apbalvošanas norišu vietās)

Disciplīnas atbalstītājs

Atbalsta kādu no kvalifikācijas disciplīnām

No 1000 EUR

- krekli
- reklāmplakāts
- afišas, brošūras
- interneta vietne
- diplomi

Atbalstītās disciplīnas apbalvošanas laikā

Papildus - vienojoties ar Organizatoru

Līdz 10 m2

(tikai atbalstītās disciplīnas norises vietā)

Disciplīnas ierīkotājs

Ierīko kādu no kvalifikācijas disciplīnām vai finālsacensību disciplīnu

Sagatavo vietu, ierīko un novāc disciplīnu

- krekli
- reklāmplakāts
- afišas, brošūras
- interneta vietne
- diplomi

Vienojoties ar Organizatoru

Līdz 4 m2

(tikai atbalstītās disciplīnas norises vietā)

Labvēlis

Atbalsta Čempionātu kopumā

No 300 EUR

- krekli
- reklāmplakāts
- afišas, brošūras
- interneta vietne

Vienojoties ar Organizatoru

Līdz 0,5 m2

(tikai Organizatora norādītajā vietā)

Draugs

Neliels, taču vērtīgs atbalsts

Līdz 300 EUR

- interneta vietne

Vienojoties ar Organizatoru

Nav atļauts

Tirgotājs

Čempionāta norises laikā izvieto savu tirdzniecības vietu

18 EUR/m2

(minimālā platība 9 m2)

-

Tirdzniecības vietas robežās

Tikai viena uzņēmuma vai zīmola reklāma (tirdzniecības vietas robežās)

Baltijas valstu arboristu biedrības

Piedalās Čempionāta rīkošanā

Nodrošina vismaz 3 brīvprātīgos tiesnešus

- reklāmplakāts
- afišas, brošūras
- interneta vietne

Informatīvo materiālu izvietošana Čempionāta informācijas centrā

Nav atļauts

Pirkumu grozs