LKAB statūti
Latvijas Kokkopju – Arboristu biedrība statūti
Latvijas Kokkopju – Arboristu biedrība STATŪTI pdf formātā

Latvijas Kokkopju – Arboristu biedrība

STATŪTI

1. Nosaukums


Biedrības nosaukums ir – Latvijas Kokkopju – Arboristu biedrība (turpmāk tekstā - Biedrība).

2. Darbības mērķi

2.1. Biedrības darbības mērķi ir:
2.1.1. Apvienot nozarē strādājošos, lai uzlabotu koku un apstādījumu stāvokli Latvijā un celtu nozarē strādājošo kvalifikāciju.
2.1.2. Izglītot un informēt sabiedrību par nozari.
2.1.3. Veicināt ar nozari saistītās normatīvās vides sakārtošanu Latvijā.
2.1.4. Sadarboties ar nozari saistītajām vietējām un starptautiskām biedrībām un organizācijām.
2.1.5. Apkopot informāciju par koku kopšanas nozari un tajā praktizējošajiem speciālistiem Latvijā.
2.1.6. Uzturēt un aktualizēt Latvijā praktizējošo arboristu (kokkopju) reģistru.
2.1.7. Organizēt speciālistu kvalifikācijas celšanu nacionālajā un starptautiskajā līmenī.
2.1.8. Sniegt konsultācijas un atzinumus ar nozari saistītos jautājumos.
2.1.9. Sertificēt nozarē strādājošos.

3. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura var apliecināt savas pamatzināšanas koku  kopšanā atbilstoši biedrības valdes noteiktajiem kritērijiem, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam 1 mēneša laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā 1 gadu nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs darbojas pretrunā ar labas koku kopšanas prakses noteikumiem.

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram 5 dienu laikā no tā pieņemšanas brīža

5. Biedrības biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības  biedram ir tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības  pārvaldē;

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.1.4. brīvi darboties citās demokrātiskās sabiedriskās organizācijās;

5.1.5. brīvi izstāties no Biedrības, iesniedzot Biedrības valdei rakstisku iesniegumu.

5.2. Biedrības  biedru pienākumi ir:

5.2.1. ievērot Biedrības  statūtus un pildīt kopsapulces, Biedrības  valdes lēmumus;

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;

5.2.4. ievērot labas koku kopšanas prakses nosacījumus.

5.2.5. augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības reputāciju sabiedrībā.

5.3. Biedriem - juridiskajām personām ir viena balss biedrības lēmumu pieņemšanā, balsošanas procedūrā.


6. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

6.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

6.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

6.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.martam.

6.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

6.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā četras nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu vai informējot, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

6.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem. Katram biedram biedru sapulcē ir viena balss. Biedram nav balsstiesību, ja biedru sapulce lemj par darījuma noslēgšanu ar šo biedru vai prasības celšanu vai lietas izbeigšanu pret šo biedru.

6.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo  biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

6.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

6.9. Biedru sapulci vada valdes priekšsēdētājs, ja biedri neievēlē citu sapulces vadītāju. Biedru sapulces gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta sapulces vadītājs, protokolists un sapulces pilnvarots pārstāvis.

6.10. Biedru sapulcei ir tiesības:

6.10.1. izdarīt grozījumus Biedrības statūtos;

6.10.2. ievēlēt un atcelt Biedrības valdi;

6.10.3. ievēlēt un atcelt revidentu;

6.10.4. apstiprināt gada budžetu, gada pārskatus un atskaites;

6.10.5. pieņemt lēmumu par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;

6.10.6. izlemt citus jautājumus.

6.11. Biedru sapulce deleģē valdi patstāvīgi pieņemt lēmumus par biedrības darbību, kas nav atrunāti šo statūtu 6.10.1. līdz 6.10.5 punktos.


7. Izpildinstitūcija

7.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem, ko ievēl uz 3 gadiem.

7.2. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

7.3. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

7.4. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

7.5. Valde ievēl valdes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku.

Par grozījumiem lemts Biedru sapulcē 20.05.2021.

7.6. Biedrības priekšsēdētājs pārstāv biedrības intereses valsts, sabiedriskās un starptautiskās organizācijas Latvijā un citās valstīs.

7.7. Valdes loceklis nevar būt ievēlēts par valdes priekšsēdētāju vairāk kā divus periodus pēc kārtas.

Par grozījumiem lemts Biedru sapulcē 20.05.2021.

7.8. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus vismaz 3 valdes locekļu sastāvā.

Par grozījumiem lemts Biedru sapulcē 20.05.2021.


8. Revidents

8.1.Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru kopsapulce uz 2 gadiem.

8.2. Biedrības  revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

8.3. Biedrības revidents:

8.3.1. veic Biedrības  mantas un finansu līdzekļu revīziju;

8.3.2. dod atzinumu par Biedrības  budžetu un gada pārskatu;

8.3.3. izvērtē Biedrības  grāmatvedības un lietvedības darbu;

8.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finansu darbības regulējošo institūciju darbības uzlabošanu;

8.4. Revidents veic revīziju kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

8.5. Kopsapulce nevar apstiprināt Biedrības gada pārskatu un bilanci bez Biedrības revidenta slēdziena.

8.6. Revidentam ir tiesības  un valdei ir pienākums pēc pirmā revidenta pieprasījuma izsniegt pārbaudei biedrības finansu un lietvedības dokumentus ne ilgāk kā 5 darba dienu laikā.9. Biedrības struktūrvienības


9.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

9.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.


2021. gada 20. maijā

Rīgā


Valdes priekšsēdētājs Laura Mazule

Pirkumu grozs