Kā kļūt par biedru
biedru uzņemšanas kārtība/kritēriji

LKAB biedru uzņemšanas kārtība/kritēriji

atbilstoši Biedrības statūtiem "4. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana".

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura var apliecināt savas pamatzināšanas koku  kopšanā atbilstoši biedrības valdes noteiktajiem kritērijiem, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam 1 mēneša laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā 1 gadu nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs darbojas pretrunā ar labas koku kopšanas prakses noteikumiem.

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram 5 dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. "


Biedra anketa atrodama šeit - LKAB_BIEDRA_ANKETA_2023_01.pdf un LKAB_BIEDRA_ANKETA_2023_01.doc.

Aizpildītu anketu nepieciešams nosūtīt e-pastā uz info@kokiem.lv vai pa pastu uz biedrības juridisko adresi.

LKAB biedra nauda 2023. gadā ir 40 eur, kuru biedriem jāpārskaita uz biedrības kontu, norādot "Biedra nauda par biedra vārds un uzvārds", kā arī gadu par kuru tiek veikta biedra naudas nomaksa.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.