Apskatīt nolikumu PDF formātā

2018. GADA BALTIJAS VALSTU
ARBORISTU ČEMPIONĀTA

NOLIKUMS

1. Nosaukums un informācija

1.1. 2018.gada Baltijas valstu arboristu čempionāta (turpmāk – Čempionāts) oficiālais saīsinātais nosaukums ir “BSTCC 2018”.

1.2. Visa ar Čempionātu saistītā apstiprinātā informācija ir pieejama oficiālajā Čempionāta tīmekļa vietnē - http://www.kokiem.lv/bstcc/ (turpmāk – Čempionāta vietne).

2. Mērķi un uzdevumi

2.1. Informēt sabiedrību par koku kopšanas jomu, tās nozīmīgumu, standartiem un labo praksi, kā arī par arborista darba ikdienu.

2.2. Popularizēt arborista darbu kā profesijas izvēli, aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, un sporta veidu.

2.3. Veicināt Baltijas valstu arboristu meistarību un profesionālo izaugsmi.

2.4. Veicināt pieredzes un zināšanu apmaiņu starp arboristiem Baltijas valstīs un Eiropā.

2.5. Noskaidrot labākos Baltijas valstu arboristus-sportistus.

2.6. Noskaidrot, kuri Baltijas valstu arboristi iegūst tiesības piedalīties Eiropas arboristu čempionātā (European Tree Climbing Championship).

3. Čempionāta norises laiks, vieta un rīkotājs

3.1. Čempionāts notiek no 2018.gada 19. līdz 21.jūlijam, Bulduru Dārzkopības vidusskolas teritorijā - Viestura 6, Jūrmala, Latvija, LV-2010 (turpmāk – Čempionāta norises vieta).

3.2. Čempionātu rīko Latvijas Kokkopju-Arboristu biedrība (turpmāk - Organizators).

4. Dalībnieki

4.1. Čempionātā piedalās Baltijas un citu valstu arboristi, kā arī citi interesenti, kuriem ir iemaņas drošā kāpšanā, izmantojot aprīkojumu un virvju tehniku (turpmāk – Dalībnieki).

4.2. Dalībniekiem Čempionāta pirmajā dienā (2018.gada 19.jūlijs) ir jābūt vismaz 18 gadus veciem.

4.3. Piesakoties Čempionātam, Dalībnieki apliecina savu atbilstību Čempionāta nolikumam.

4.4. Reģistrējoties pirmajā Čempionāta dienā, katrs Dalībnieks ar parakstu apliecina to, ka ir izlasījis un sapratis Čempionāta nolikumu un visus ar to saistītos dokumentus, un Čempionāta norises laikā ir pats pilnībā atbildīgs par savu rīcību un veselību gan Čempionāta norises vietā, gan ārpus tās.

5. Čempionāta veids un noteikumi

5.1. Čempionāts notiek ārtelpā, izmantojot augošus kokus, pietuvināti darba vides apstākļiem.

15.2. Čempionāts ir starptautiskas un atvērtas sacensības, kuru rīkošana ir saskaņota ar Starptautisko Kokkopju-Arboristu biedrību (International Society of Arboriculture) (turpmāk – ISA) un notiks tās uzraudzībā.

5.3. Čempionāts norisinās pēc pēdējās pieejamās ISA apstiprinātās Starptautisko arboristu čempionātu noteikumu (The International Tree Climbing Championship Rules) versijas (turpmāk - ITCC noteikumi), kura ir pieejama tīmekļa vietnē http://www.itcc-isa.com/rulesregulations/rules.

5.4. Organizatoram nav pienākums Dalībniekiem nodrošināt pieeju ITCC noteikumiem. Katra Dalībnieka pienākums ir patstāvīgi izlasīt un saprast ITCC noteikumus.

5.5. Organizatoram ir tiesības ITCC noteikumiem pievienot papildus noteikumus, kā arī veikt izmaiņas ITCC noteikumos, lai nodrošinātu Dalībnieku, tiesnešu, brīvprātīgo un skatītāju drošību.

6. Čempionāta norise

6.1. Pirmajā Čempionāta dienā (2018.gada 19.jūlijs):

 • Dalībnieku ierašanās un reģistrācija,
 • kvalifikācijas disciplīnu demonstrācija Dalībniekiem,
 • Dalībnieku ekipējuma pārbaude.

6.2. Otrajā Čempionāta dienā (2018.gada 20.jūlijs):

 • Čempionāta atklāšana,
 • sacensības kvalifikācijas disciplīnās (turpmāk - Disciplīnas):
            - Darba pozīcijas sasniegšana (Work Climb),

            - Glābšana (Aerial Rescue),

            - Trāpīgā mešana (Throwline),

            - Tehniskā kāpšana (Ascent),

            - Rāpšanās kokā (Belayed Speed Climb).

6.3. Trešajā Čempionāta dienā (2018.gada 21.jūlijs):

 • Finālsacensības (Masters’ Challenge),
 • apbalvošanas ceremonija.

7. Vērtēšana un apbalvošana

7.1. Vērtēšana notiek saskaņā ar ITCC noteikumiem un vadlīnijām, kuras ir pieejamas tīmekļa vietnē http://www.itcc-isa.com/rules-scoring.

7.2. Disciplīnās Dalībnieki iegūst punktus atbilstoši savam sniegumam. Katrai Disciplīnai ir noteikts lielākais iegūstamo punktu skaits: Darba pozīcijas sasniegšana (80 punkti), Glābšana (50 punkti), Trāpīgā mešana (30 punkti), Tehniskā kāpšana (25 punkti), Rāpšanās kokā (15 punkti).

7.3. Vienāda iegūto punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem Dalībnieks, kurš ir parādījis labāku sniegumu tajās Disciplīnās, kurās ir noteikts lielākais iegūstamo punktu skaits.

7.4. Finālsacensībās piedalās Disciplīnās visvairāk punktu ieguvušie Dalībnieki no sieviešu un vīriešu grupām. Organizators, balstoties uz Dalībnieku parādīto sniegumu, katrā grupā nosaka Dalībnieku, kuri piedalās Finālsacensībās, skaitu, pēc iespējas nodrošinot pārstāvību no visām Baltijas valstīm.

7.5. Par Čempionāta uzvarētājiem kļūst Finālsacensībās visvairāk punktu ieguvušie Dalībnieki sieviešu un vīriešu grupās.

7.6. Čempionāta uzvarētāji saņem diplomus un balvas.

7.7. Tie Čempionāta uzvarētāji, kuri pārstāv kādu no Baltijas valstīm, iegūst tiesības nākamajos trijos gados, pārstāvot savu valsti, piedalīties Eiropas arboristu čempionātā (European Tree Climbing Championship).

7.8. Organizatoram ir tiesības Dalībniekiem pasniegt papildus veicināšanas balvas, kā arī īpašus apbalvojumus.

7.9. Čempionāta apstiprinātie rezultāti ir pieejami Čempionāta norises vietā divu stundu laikā pēc Disciplīnu vai Finālsacensību beigām un tiek publicēti Čempionāta vietnē.

8. Ekipējums

8.1. Dalībnieki paši sev nodrošina ekipējumu, kuru tie lietos Čempionātā.

8.2. Pirmajā Čempionāta dienā Organizators atbilstoši ISA vadlīnijām un ITCC noteikumiem nodrošina pārbaudi (turpmāk - Pārbaude) katra Dalībnieka ekipējumam. Katra Dalībnieka pienākums ir Organizatora noteiktajā laikā iesniegt Pārbaudei visu ekipējumu, ko tas izmantos Čempionātā.

8.3. Dalībniekiem, kuri piedalās Finālsacensībās, Organizatora noteiktajā laikā ir tiesības iesniegt Pārbaudei papildus ekipējumu.

8.4. Organizators nodrošina Pārbaudi katra tiesneša un katra brīvprātīgā, kurš veiks darbus augstumā, ekipējumam pirms tā lietošanas Čempionāta sagatavošanas vai norises laikā.

8.5. Čempionāta un tā sagatavošanas laikā Dalībnieki un tiesneši norobežotajās Disciplīnu norises zonās drīkst ienest un lietot tikai tādu ekipējumu, kurš ir izturējis Pārbaudi un atbilst visām drošības prasībām.

8.6. Katra Dalībnieka, tiesneša vai brīvprātīgā, kurš veic darbus augstumā, pienākums ir patstāvīgi izlasīt, saprast un ievērot ISA publicētos drošības brīdinājumus un ieteikumus attiecībā uz Čempionātā lietojamo ekipējumu. Drošības brīdinājumi un ieteikumi ir pieejami tīmekļa vietnē http://www.itcc-isa.com/rulesregulations/advisories.

8.7. Jebkurai personai, kura atrodas kādā no norobežotajām Disciplīnu norises zonām, ir pienākums visu laiku lietot piemērotus apavus un apģērbu, kā arī drošības standartiem

atbilstošu acu un galvas aizsardzību.

8.8. Dalībniekiem ir ieteicams valkāt cimdus, pieguļošas garās bikses un pieguļošu kreklu ar garām piedurknēm.

8.9. Katra Dalībnieka numuram ir jābūt piestiprinātam pie ķiveres.

9. Pieteikšanās un dalības maksa

9.1. Pieteikšanās Čempionātam ir iespējama, sākot ar 2018.gada 1.marta plkst. 12:00, aizpildot tiešsaistes pieteikuma formu Čempionāta vietnē.

9.2. Pieteikšanās ir atvērta līdz 2018.gada 17.jūlija plkst. 15:00. Organizatoram ir tiesības slēgt pieteikšanos un apturēt dalībnieku reģistrāciju pirms noteiktā laika.

9.3. Dalības maksa vienam Dalībniekam tiek noteikta pieteikšanās brīdī:

 • Agrā: 60 EUR – ja pieteikšanās tiek veikta līdz 2018.gada 31.maija plkst. 24:00;
 • Standarta: 75 EUR – ja pieteikšanās tiek veikta no 2018.gada 1.jūnija līdz 2018.gada 30.jūnija plkst. 24:00;
 • Vēlā: 90 EUR – ja pieteikšanās tiek veikta pēc 2018.gada 30.jūnija.

9.4. Dalībniekam ir jāveic dalības maksas apmaksa septiņu dienu laikā no pieteikšanās dienas vai rēķina izrakstīšanas dienas, pretējā gadījumā Dalībniekam ir jāveic atkārtota pieteikšanās.

9.5. Dalībnieks tiek reģistrēts Čempionātam tajā brīdī, kad Organizatora norādītajā bankas kontā ir saņemta Dalībnieka dalības maksa.

9.6. Ja Dalībnieks, kurš ir reģistrēts Čempionātam, atsakās no dalības:

 • pirms 2018.gada 1.jūnija – dalības maksa tiek atmaksāta 50% apmērā;
 • sākot no 2018.gada 1.jūnija – dalības maksa netiek atmaksāta.

9.7. Ja Dalībnieks, kurš ir reģistrēts Čempionātam, pats atsakās no dalības, taču piesaka savā vietā citu iepriekš nereģistrētu Dalībnieku, tad Organizators reģistrē jauno Dalībnieku tikai gadījumā, ja jaunais Dalībnieks atbilst Čempionāta nolikumam. Šādā gadījumā Dalībnieka iepriekš samaksātā dalības maksa pāriet jaunajam Dalībniekam. Pretējā gadījumā tiek pieņemts, ka iepriekš reģistrētais Dalībnieks ir atteicies no dalības.

9.8. Dalības maksa sedz Čempionāta sagatavošanas, vadīšanas un tiesnešu darba izmaksas, pirmās medicīniskās palīdzības un apsardzes nodrošināšanu Čempionāta norises vietā, Dalībnieku kreklu izgatavošanas un citas organizatoriskās izmaksas.

10. Atbalstīšana un reklāma

10.1. Kārtību, kādā notiek Čempionāta atbalstīšana, kā arī reklāmas un tirdzniecības vietu izvietošana Čempionāta norises vietā, nosaka “2018.gada Baltijas valstu arboristu čempionāta atbalstīšanas nolikums”.

10.2. Čempionāta norises vietā un laikā jebkura veida ar Organizatoru nesaskaņotas reklāmas aktivitātes ir aizliegtas. Konstatējot šādu pārkāpumu, Organizatoram ir tiesības pārkāpējam piemērot un pārkāpējam ir pienākums samaksāt soda naudu 800 EUR.

11. Papildus informācija

11.1. Čempionāta norises vietā Organizators nodrošina pieeju tualetēm un dušām, dzeramajam ūdenim un profesionālai medicīniskajai palīdzībai.

11.2. Organizators nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasību ievērošanu.

11.3. Jebkura papildus informācija, kas nav minēta Čempionāta nolikumā, ir pieejama Čempionāta vietnē.

11.4. Organizatoram ir tiesības veikt grozījumus Čempionāta nolikumā, visu informāciju par grozījumiem publicējot Čempionāta vietnē.

11.5. Organizatora kontaktinformācija un bankas rekvizīti:

Nosaukums:Latvijas Kokkopju-Arboristu biedrība 
Reģistrācijas Nr.: 40008129058
Adrese:Oškalna 2-7, Ērgļi, LV-4840, Latvija 
Bankas nosaukums: AS "SEB banka"
SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X
IBAN: LV22UNLA0050012291228
E-pasts:  bstcc2018@gmail.com
Čempionāta vietne: http://www.kokiem.lv/bstcc/ 

Pirkumu grozs